ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ

Програм и план Одељењских и разредних већа

Одељењска већа ће на основу својих програма рада настојати да остваре све послове и радне задатке који су везани за успешну реализацију плана и програма, као и оне који су везани за наставне садржаје свих предмета.

Циљеви Задаци одељењских и разредних већа Руководиоци разредних већа

 

 

 

Осигурање квалитета  образовноваспитног рада  у одељењској заједници и разреду

-утврђивање планова рада у редовној настави, слободне активности,

-допунски и додатни рад и друге облике васпитно - образовног рада;

-анализа  остваривања циљева, задатака и садржаја васпитно - образовног рада у настави и другим облицима рада и предлагање мера за њихово унапређење;

-утврђивање распореда писмених задатака;

анализирање и утврђивање успеха ученика на крају класификационих периода као и на крају I иII полугодишта шк.год.

- разматрање владања ученика и предлагање похвала и награда и васпитно-дисциплинских мера;

-организовање професионалне информисаности ученика у оквиру појединих наставних области.

Први разред  

Драгана Гајовић

Мирјана Тимотијевић   

Други разред

Славица Салемовић

Марина Рацковић

Трећи разред     

Јасмина Јеремић-Ћировић  Селаковић Милена

Четврти разред

Гостиљац Снежана

Дакић Ален

Наставничко веће ради у седницама. За ову школску годину планиран је следећи програм рада:

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар

Презентација Годишњег плана рада школе за школску 2015-2016

Презентација Извештаја о раду школе у току 2014-2015

Презентација

Директор

Педагог

Психолог

Октобар Извештај о стручном студијском путовању Излагање Директор
Новембар

Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода

Извештај о реализованим пројектима

Праћење реализације  ГПР

Излагање

Директор

Чланови већа

Педагог

Психолог

Децембар Верификација успеха ученика на крају првог полугодишта Излагање Наставничко веће
Јануар

Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта

Извештај о раду школе

Извештај о плану уписа за наредну школску годину

Извештај са такмичења

Излагање

и

извештај

Педагог

Психолог

Директор

Чланови већа

Март Верификација успеха ученика на трећем класификационом периоду завршних разреда 2015-2016 године

Излагање

Наставничко веће

Април Анализа успеха  и владања ученика на крају трећег класификационог периода 2015-2016 године

Излагање

Психолог

Мај Верификација успеха и владања на крају наставе завршних разреда

Извештај

Наставничко веће

Јун

Верификација успеха ученика на завршном матурском испиту

Послови и задаци у циљу израде Извештаја рада за школску 2015-2016

Верификација успеха и владања  ученика на крају другог полугодишта

Верификација успеха на поправним испитима завршних разреда

Извештај о реализацији ГПР за 2015-2016 и ГПР за 2016-2017

Календар рада за август 2016

Извешта

Излагање

Наставничко веће

Педагог

Психолог

Помоћник директора

Август

Послови и задаци у вези са израдом извештаја и ГПР

Календар рада за август 2016

Верификација успеха ученика завршних

разреда у августовском року

Анализа успеха и владање ученика на крају школске 2015-2016 године

Верификација матурских испита у августу за школску 2015-2016 годину

Подела фонда часова

Подела одељењских старешинстава

Излагање

Извештај

Директор

Педагог

Психолог

Наставничко веће

Све седнице Наставничког већа почињу тачком усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа, а завршавају се тачком текућа питања. 

ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2014/2015. ГОДИНИ

 

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВ 2014. ГОДИНЕ

 

ТАКМИЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ

Српски језик и језичка култура

Рачуноводство

Енглески језик

Пословна информатика

Математика

Статисика

Основи економије

Пословна економија

Историја