На четворогодишњим профилима у  у седам одељења завршних разреда налази се 190 ученика.   Са позитивним успехом, након седнице НВ, одржане 1.6.2019. године  188 ученика 99% је са позитивним успехом. Једна ученица  се упућује на поправни испит са једном недовољном оценом  а једна ученица се упућује на разредни испит из 5 предмета.
Са одличним успехом је 79 ученик (42%) ученика , са врло добрим успехом 77 (41%), са добрим успехом 31 (16%) ученика, са довољним успехом 1ученик. 
Ово је упех знатно бољи него претходне школске године  када је 94% ученика у  мају завршило разред. Ове године је више одличних ученика, било их је 33% а сада их је чак 42%. Са врло добрим успехом  је било 44% а сада 41% ученика али је зато са добрим успехом било 15% ученика а сада их је 31%.
Изостанака је знатно мање него претходне године. Просек оправданих је 92 (116 било) , неоправданих 4 ( 6 било), укупно 96 (122 било). 
Оцене из владања су такође у складу са изостајањем, знатно боље него прошле године: 95% ученика има примерно владање а прошле године 85% ученика је имало примерно владање. Врло добро владање има 3% ученика а 9% ученика прошле године.
Пратећи ученике завршних разреда током године може сe видети како се њихов успех кретао:
-први класификациони период, 40%  ученика је било без недовољних оцена
-прво полугодиште 82%  ученика је имало позитиван успех
-трећи класификациони период, 53%  ученика је било без недовољних оцена
-крај наставне године, 99 % ученика је имало позитиван успех
Ова генерација четвртака имала је на свим класификационим периодима добре  резултате током целокупног школовања.
 
 

ТРГОВЦИ

Ове школске године у одељењу трговаца је 18 ученика и сви су са успехом завршили разред. Три ученика имају одличан успех, 5 ученика врло добар, 7 ученика има добар успех и 2 ученика довољан успех. Направили су 2937 оправданих, 45 неоправданих,  што чини 2982 изостанка укупно.

На завршни испит изашло је 18 ученика. 15 ученика је положили завршни испит. 9 је завршни испит положило са одличним успехом, 3 са врло добрим, 2 са добрим и 1 са довољним успехом. Три ученика се упучују на поновно полагање завршног испита.

Матурски испити за четворогодишње образовне профиле

Од 190 ученика завршних разреда на матурске испите изашло је у јуну 186 ученика четвртог разреда.

На поправне испите упућена је са четворогодишњих профила 1 ученица , са једном недовољном оценом.

На разредни испит је упућена једна ученица из 5 предмета.

На матуру је у јуну изашло 186 ученика (2 имало поправни) a два ученика су завршила 4. разред али нису изашла на матурски испит. Од овог броја 186 , сви ученици су положили матурски испит у јуну.

У августу ће на матуру изаћи 3 ученика. Једна ученица из профила Економски техничар и 2 ученика профила Финансијски администратор.Ученица 4/1 која је излазила на разредне испите добила је 4 недовољне оцене тако да се сматра да није завршила четврти разред. Ученица из истог одељења која је излазила у јуну на поправни положила га је тако да се очекује да у августу изађе на матурски испит.

Завршни испит за образовни профил трговац

Ове школске године у одељењу трговаца је 18 ученика и сви су са успехом завршили разред. Три ученика имају одличан успех, 5 ученика врло добар, 7 ученика има добар успех и 2 ученика довољан успех. Направили су 2937 оправданих, 45 неоправданих, што чини 2982 изостанка укупно.

На завршни испит изашло је 18 ученика. 15 ученика је положили завршни испит, 9 је завршни испит положило са одличним успехом, 3 са врло добрим, 2 са добрим и 1 са довољним успехом. Три ученика се упућују на поновно полагање завршног испита.