У Економској школи у Чачку се примењују облици активно-оријентисане наставе, као  савремен начин за усвајање знања и стицање практичних вештина.

Акценат је на тимском раду ученика, који се реализује путем рада у групама и паровима.  Групе и парови се формирају у зависности од захтева радних задатака који се постављају пред ученике.

Циљ оваквог начина  рада је савладавање теоријских знања кроз решавање ситуацијских задатака и практичне примене истих, чиме ученици од пасивних слушаоца постају активни учесници у реализацији наставе.

Део наставе се у појединим образовним  профилима као што су: финансијски администратор, комерцијалиста, службеник осигурања и банкарски службеник,  одвија кроз рад у виртуелним привредним друштвима у статусу запослених лица.

На овакав начин успевамо да образујемо кадар који ће по завршетку школовања, имати знање и занимање у складу са потребама тржишта рада.