Receko тим

Циљеви тима Задаци тима Чланови тима

Унапређивање организационе структуре

Унапређивање самовредновања рада школе

  • имплементира РЕЦЕКО оглед у школи:
  • усаглашавање школских аката са новинама у законским прописима
  • усаглашавање евиденције и документације са стандардима квалитета рада установа
  • анализира резултате добијене вредновањем
  • предлаже мере за унапређење квалитета на основу резултата вредновања: рада школе
  • води евиденцију о свом раду (записници, присуство чланова, извештаји...)
  • израђује приручник за менаџмент

Гордана Поповић-Божанић,руководилац тима,

Горан Шипетић

Анђелка Стојадиновић,

Јелена Недовић, Љубица Бојовић.

Главне активности тима ће бити усмерене на израду Приручника рада школе, односно израду процедура и стандарда у школи ради унапређивања комуникационе мреже у школи и адекватнијег дефинисања одговорности запослених у школи и ученика.

ЦИЉЕВИ:

  1. Израда процедура и стандарда у школи ради унапређивања комуникационе мреже у школи и адекватнијег дефинисања одговорности запослених у школи и ученика.
  2. Унапређење квалитета рада тимова у школи
Задаци: Активности

1. Израда структуре Приручника о раду школе

1.1. Иницијално окупљање чланова тима ради договора о раду и подели задатака

1.2. Договор о нацрту структуре Приручника
2. Израда листе свих школских активности које је неопходно регулисати процедурама и стандардима

2.1. Извршити попис активности које регулишу закон, статут школе, школски правилници, годишњи програм рада и остала школска документација

2.2. Извршити попис активности у школи које се одвијају, а нису регулисане ниједним документом

2.3. Објединити пописе активности у јединствену листу школских активности које ће бити регулисане процедурама и стандардима
3. Израда и анализа списка процедура и стандарда које већ постоје у школи и активности на које се односе

3.1. Извршити попис процедура и стандарда које се налазе у закону и постојећој школској документацији(статут и правилници)

3.2. Aнализа адекватности постојећих процедура и стандарда

3.3. Израда предлога за промену постојећих процедура и стандарда