План рада тима за међупредметне компетенције и предузетништво за школску 2020/21. годину

Назив тима:

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

 

Руководилац

Драгица Вујичић

 

Број чланова

7

 

Месец

Активности/ теме

Сарадници *

Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)

 

 

 

 

Септембар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор чланова тима и састављање годишњег плана рада тима

 1. Састанак чланова тима ради договора о начину рада, састављању годишњег плана рада тима и поделе задужења

- израда листе приоритета за школу годину и осмишљавање начина њиховог остваривања

Стручна већа школе

РПШ

 

2.Компетенција учења

(предавања о врстама учења)

Педагог, психолог сви наставници

РПШ

 

3. Одговорно учешће у у демократском друштву- активности из плана грађанског васпитања

Иницирање хуманитарних активности

Наставници грађанског васпитања

РПШ

 

4. Партнерство са школама из окружења

Директор,

Наставници

Ученици

План тима за партнерства и пројекте и РПШ

 
   

Октобар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа реализованих активности у септембру

Учешће у пројектима који омогућавају унапређивање квалитета образовно-васпитног рада, организација учешћа ученика на пројектима, предавањима, семинарима, конференцијама, сајмовима  и другим догађајима који ће организовати привредници, Привредна комора, Удружења привредника (наведена активност реализоваће се континуирано у току године у складу са примљеним позивима)

Чланови тима

Представници привреде и Привредне коморе и други екстерни партнери,  стручно веће економиста

 План и РПШ

РПШ

 

Одговоран однос према здрављу

Наставници биологије психологије и ОС

РПШ

 

Новембар

Анализа реализованих активности у

Чланови тима

РПШ

 

Предузимљивост и оријентација ка предузеништву-оснивање ВПД  на часовима обуке и виртуелних компанија на часовима предузетништва, припрема сајм ВПД, оснивање ученичких компанија

Наставници, ученици

РПШ

 

Децембар-јануар

Анализа реализованих активности

Чланови тима

РПШ

 

Рад са подацима и информацијама уз коришћење поузданих података и информација у процесу учења, њихову примену у рад, доношењу одлука и свакодневном животу. Користи знања и вештине из различитих предмета да представи, прочита и протумачи податке користећи текст, бројеве, дијаграме и различите аудио-визуелне форме.

Наставници информатике, пословне информатике, статистике, канцеларијског пословања и ОУВПД

РПШ

 

Фебруар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решавање проблема, у ОЗ и кроз припрему за учесће на такмичењу Студије случаја

Решавање проблема, у ОЗ и кроз припрему за учесће на такмичењу Студије случаја

Решавање проблема, у ОЗ и кроз припрему за учесће на такмичењу Студије случаја

 

Дигитална компетенција

Ученик је способан да користи одређена средства из области информационо- комуникационих технологија (уређаје, софтверске производе и сервисе из области електронских комуникација) на одговоран и критички начин ради ефикасног испуњавања постављених циљева, задатака и сопствених потреба у свакодневном животу и образовању.

Дигитална компетенција

Ученик је способан да користи одређена средства из области информационо- комуникационих технологија (уређаје, софтверске производе и сервисе из области електронских комуникација) на одговоран и критички начин ради ефикасног испуњавања постављених циљева, задатака и сопствених потреба у свакодневном животу и образовању.

   

Март

Анализа реализованих активности

Чланови тима

РПШ

 

Организација сајма ВПД

Наставници у Обуци у ВПД

РПШ

 

Април

Анализа реализованих активности

 

РПШ

 

Естетичка компетенција

владање основним значењем појмова култура и естетичка вредност.

Наставници српског језика и књижевности, ликовне културе

РПШ

 

Мај

Анализа реализованих активности

Чланови тима

РПШ

 

Одговоран однос према околини

Сви наставници

РПШ

 

Јун

Анализа реализованих активности

Чланови тима

   

Август

Анализа рада и састављање годишњег извештаја рада тима

Чланови тима