План рада тима за каријерно извођење и саветовање

Координатор тима: Ивана Милисављевић

Чланови тима за школску 2015/16: Верица Вучковић, Гордана Јевтовић, Јасмина Јеремић Ћировић, Гордана Поповић Божанић

Назив тима:

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Руководилац

Ивана Милисављевић

Број чланова

5

Месец

Активности/ теме

Сарадници *

Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)

Септембар

Планирање активности које је потребно реализовати у току школске године

Упознавање нових чланова са активностима тима у претходној школској години

Октобар

Рад на прикупљању података о бившим ученицима школе

Одељењске старешине

ШП

Анкетирање ученика четврте године

Одељењске старешине

Психолог

Новембар

Информисање родитеља и ученика школе о каријерном вођењу као облику подршке ученицима

Тим за сајт школе

РПШ

ШП

Обрада и извештај о реализованој анкети

Тим за маркетинг

децембар

Организовано предавање НСЗ

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

фебруар

Организовано предавање и представљање једног факултета

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

Рад на прикупљању података о бившим ученицима школе

Одељењске старешине

ШП

Март

Организовано предавање и представљање једног факултета

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

Организована посета Индексу

Одељењске старешине

Април

Континуирано ифнормисање ученика о конкурсима за упис на факултете

Представљање једног родитеља/предузетника

Одељењске старешине

ШП, РПШ

Август

Извештавање о раду тима, анализа рада

 

Координатор тима: Ивана Милисављевић

Чланови: Јасмина Савић, Верица Вучковић, Анђелка Стојадиновић, Драгица Вујичић, Светлана Васојевић

Време реализације Теме Начин реализације Носиоци активности
Септембар Информисањ чланова тима о садржају и задацима професионалне оријентације и каријерног вођења

Истраживања докумената о каријерном вођењу

Истраживања на интернету сличних активности

Дефинисање конкретних задатака и подела посла за планиране активности у првом полугодишту

Сви чланови тима
Октобар Информисање ученика, родитеља и колега о постојању и активностима тима за каријерно вођење и саветовање

Припрема промотивних материјала у сарадњи са Ученичким парламентом

Информисање ученика преко разредних старешина

Присуство или информисање преко родитељских састанака

Континуирано информисање ученика и родитеља о свему што им може бити од користи у доношењу одлуке о даљем раду или образовању

Чланови тима

Ученички парламент

Разредне старешине

Новембар Припрема истраживања о томе колико су ученици информисани о могућностима запошљавања и даљег образовања

Састављање упитника

Избор циљне групе

Дефинисање временског оквира за реализацију

сви чланови тима
Децемабар Реализација истраживања Анкетирање, обрада података, статистички прикази, припрема презентације, презентација на Наставничком већу Чланови тима уз помоћ разредних старешина и ученика
Јануар Анализа реализованих активности тима у првом полугодишту и израда детаљног плана рада за друго полугодиште

Анализа реализованих активности

Дефинисање предстојећих задатака, подела активности у тиму и дефинисање временског оквира

Чланови тима
Фебруар Припрема предавања о могућностима запошљавања и могућностима запослења

Концепт предавања

Истраживање релевантних информација за предавање

Израда временског оквира за реализацију предавања

Сви чланови тима
Март Припрема упитника за анкетирање бивших ученика на часу у оквиру прославе 10 година матуре Израда упитника Сви чланови
Април Реализација предавања Реализација предавања Сви чланови тима и разредне старешине
Мај

Организација посета Индексу, и факултетима у граду

Позив факултетима да посете Економску школу и одрже кратка промотивна и информативна предавања о могућностима наставка школовања

Организација посета ученика у данима отворених врата за факултете

Посета факултетима у граду у време отворених врата

Контактирање факултета ради добијања детаљних информација о могућностима студирања код њих (упис, квоте, стипендирање...)

Чланови тима

Наставници који желе да воде организоване посете

Јун Реализација анкетирања бивших ученика школе у оквиру прославе годишњице матуре Анкетирање, обрада података, статистика, припрема презентације и презентација

Сви чланови тима

Август Извештавање о раду тима

Анализа реализованих активности

Састављање извештаја о раду тима

Сугестије за промене које треба учинити наредне године

Чланови тима

 

Назив тима:

Тим за каријерно вођење и професионалну оријентацију

Руководилац

Ивана Милисављевић

Број чланова

5

Месец

Активности/ теме

Сарадници *

Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)

Септембар

Планирање активности које је потребно реализовати у току школске године

Упознавање нових чланова са активностима тима у претходној школској години

Октобар

Рад на прикупљању података о бившим ученицима школе

Одељењске старешине

ШП

Анкетирање ученика четврте године

Одељењске старешине

Психолог

Новембар

Информисање родитеља и ученика школе о каријерном вођењу као облику подршке ученицима

Тим за сајт школе

РПШ

ШП

Обрада и извештај о реализованој анкети

Тим за маркетинг

децембар

Организовано предавање НСЗ

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

фебруар

Организовано предавање и представљање једног факултета

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

 

Рад на прикупљању података о бившим ученицима школе

Одељењске старешине

ШП

 

Март

Организовано предавање и представљање једног факултета

Директор

Тим за партнерства и пројекте

ШП

 

Организована посета Индексу

Одељењске старешине

 

Април

Континуирано ифнормисање ученика о конкурсима за упис на факултете

 

Представљање једног родитеља/предузетника

Одељењске старешине

ШП, РПШ

 

Август

Извештавање о раду тима, анализа рада