ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Резултати ће бити унети након одржаног такмичења ове школске године.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАТИКЕ

Резултати ће бити унети након одржаног такмичења ове школске године.

ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ РАЧУНОВОДСТВА

 

ИЗВЕШТАЈ СА РЕПУБЛИЧКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА

Републичко такмичење из рачуноводства одржано је у Параћину у периоду 05-06. априла 2013 године. Економско трговинска школа  Параћин угостила је представнике 46 школа из Србије, за израду и прегледање задатка  били су задужени асистенти са Економског факултета Београд.

Представник Економске школе Чачак на овом такмичењу била је ученица Јелена Јочовић 46, предметни наставник Катарина Ћурчић. У свеукупном пласману Јелена је остварила 5. место.

Поред самог такмичења које је одлично организовано, домаћин се потрудио да употпуни слободно време како ученика тако и наставника.

 

Школски одбор

План рада Школског одбора

Програм рада Органа управљања (у даљем тексту: Школски одбор)

На основу члана 119. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС, 88/2017) регулисанe су надлежности Школског одбора.

Школски одбор је орган управљања у школи. Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови, већином гласова од укупног броја чланова органа управљања. Мандат органа управљања траје четири године. Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор у овој школској години чине:

Представници запослених:

 1. Биљана Максимовић (наставник енглеског језика),
 2. Мирјана Милуновић (наставник математике)
 3. Ален Дакић (наставник економске групе предмета)

Представници родитеља:

 1. Весна Цветковић
 2. Драган Обрадовић
 3. Дубравка Марић

Представници локалне самоуправе:

 1. Мирјана Бјелић
 2. Данијела Радојевић
 3. Милан Величковић

ШКОЛСКИ ОДБОР:

Школски одбор има следеће надлежности:

 1. доноси статут, правила понашања у Школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
 2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
 3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
 4. доноси финансијски план Школе, у складу са законом;
 5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу излета, екскурзија, и стручно студијског путовања;
 6. расписује конкурс за избор директора Школе;
 7. именује Комисију за избор директора школе;
 8. даје мишљење и предлаже министру избор директора Школе;
 9. закључује са директором Школе уговор о међусобним правима и обавезама, без заснива-ња радног односа, којим се утврђују права, обавезе и одговорности директора Школе;
 10. одлучује о правима и обавезама директора Школе;
 11. доноси одлуку о проширењу делатности Школе;
 12. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
 13. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
 14. одлучује по жалби на решење директора;
 15. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду два представника ученичког парламента и представник синдиката школе без права одлучивања

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар Извештај о реализацији Годишњег плана рада и усвајање истог Презентација и рад на седници директор и стручна служба
Усвајње Годишњег  плана рада школе Презентација и рад на седници директор, педагог - психолог
Разматра и усваја Извештај о раду школе у претходној школској години Извештај педагог - психолог
Разматра и усваја извештај директора школе о реализацији екскурзије ученика другог разреда Извештај Директор
Разматра и усваја извештај о раду директора школе Извештај Директор
Усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају претходне школске године Извештај педагог - психолог

Децембар

Јануар

Разматра успех ученика на крају првог класификационог периода и предлаже мере за побољшање истог Презентација и рад на седници педагог - психолог
Извештај о финансијском пословању у 2018. години Извештај директор и рачуноводство
Усвајање Плана набавки за наредну годину Извештај директор
Усвајање Плана уписа ученика за наредну школску годину  Извештај  директор
Доношење одлуке о попису за 2018.годину и формирање комисија рад на седници директор
Разматра и усваја извештај о раду директора школе Извештај директор

Фебруар

Mарт

Разматра успех ученика на крају првог полугодишта и предлаже мере за побољшање истог Извештај педагог - психолог
Усвајање Финансијског плана за наредну годину Финансијски план јединице локалне самоуправе директор и рачуноводство
Усвајање завршног рачуна и Извештаја о попису Извештај Рачуноводство и директор

Април

Мај

Разматра и усваја извештај директора школе о реализацији екскурзије ученика трећег разреда Извештај Директор
Разматра успех ученика на крају трећег класификационог периода и предлаже мере за побољшање истог Извештај педагог - психолог
Јун Разматра успех ученика на крају наставне године Извештај Директор, педагог - психолог
Разматра и усваја извештај о раду директора школе Извештај директор