Комерцијалиста

Образовни профил: Комерцијалиста
Подручје рада: економија, право и администрација;

                           трговина, угоститељство и туризам

Трајање образовања: четири године

На овом смеру ученици стичу практичне вештине радећи у виртуелном предузећу која оснивају у оквиру предмета обука у виртуелном предузећу. Обука у виртуелним предузећима се одвија у специјализованим учионицама – бироима, који су опремљени као и свака канцеларија у привредном друштву.

У другом, трећем и четвртом разреду ученици имају прилику да обављају праксу у реалним привредним друштвима и предузетничким радњама која се баве увозним и извозним пословима и на тај начин у пракси проверавају стечена знања у школи.

Сваке године се организује Сајам виртуелних привредних друштава у Чачку на коме ученици представљају пословање свог виртуелног привредног друштва. Једном у две године се организује Сајам виртуелних привредних друштава на републичком нивоу. У зависности од интересовања ученици учествују и на међунараодним сајмовима.

Након завршеног  средњег образовања, комерцијалисти могу да се запосле у привредним друшвтима која се баве увозом и извозом робе, као и у друштвима која се баве организацијом, пријема, отпреме и складиштења робе...

 Многи ученици се одлучују да упишу факултете што са успехом и чине.

Комерцијалиста ће умети да: обавља послове набавке и увоза робе, огранизује пријем, отпрему и складиштење робе, обавља послове у вези продаје робе на велико и извоза робе...

-Списак предмета по годинама-

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик, Физичко васпитање, Математика, Ликовна култура, Рачунарство и информатика, Историја, Географија, Физика

Стручни предмети:

Немачки језик, Принципи економије, Право, Канцеларијско пословање, Рачуноводство у трговини

Изборни предмети:

Верска настава или Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик, Физичко васпитање, Математика, Хемија, Биологија

Стручни предмети:

Немачки језик, Принципи економије, Право, Канцеларијско пословање, Рачуноводство у трговини, Организација набавке и продаје, Обука у виртуелном предузећу

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик, Физичко васпитање, Математика

Стручни предмети:

Немачки језик, Организација набавке и продаје, Пословна информатика, Обука у виртуелном предузећу, Трговинско пословање, Међународна шпедиција,             Статистика

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

Општеобразовни:

Српски језик и књижевност, Страни језик, Физичко васпитање

Математика, Социологија са правима грађана

Стручни предмети:

Немачки језик , Обука у виртуелном предузећу, Трговинско пословање, Маркетинг у трговини, Финансије, Предузетништво

Изборни предмети:

Верска настава или

Грађанско васпитање

.