План рада тима за инклузивно образовање за школску 2020/21. годину

Назив тима:

Тим за инклузивно образовање

Руководилац

Анђелка Стојадиновић

Број чланова

7

Месец

Активности/ теме

Сарадници *

Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)

септембар

Конституисање тима

Израда плана рада тима

Прикупљање података о ученицима којима је потербна додатна подршка

Одељењске старешине

Родитељи

Статут

Развојни план школе

Октобар

Новембар

Сарадња са одељењским старешинама у изради планова рада са ученицима којима је потребна додатна подршка

Праћење рализације планова

Директор

Одељењске старешине

Развојни план школе

Школски програм

Децембар

Јануар

Израда полугодишњег извештаја о раду тима

Анализа ефеката додатне подршке која је пружена ученицима и израда нових планова подршке

Директор

Одељењске старешине

Родитељи

Развојни план школе

Школски програм

Март

Април

Сарадња са одељењским старешинама у изради планова рада са ученицима којима је потребна додатна подршка

Праћење рализације планова

Директор

Одељењске старешине

Родитељи

Развојни план школе

Школски програм

Мај

Јун

Израда извештаја о раду тима

Анализа ефеката додатне подршке која је пружена ученицима и израда нових планова подршке

Директор

Одељењске старешине

Родитељи

Развојни план школе

Школски програм