У досадашњој хроници Економске школе у Чачку издвајамо пет периода:

У првом раздобљу (1948-1968) деловале су Државна трговачка академија и Економска средња школа. Односно, Чачанска Економска школа од оснивања до 1950. године назива се званично Државна трговачка академија, а од 1951 – 1968. године назива се Економска средња школа и Економска школа.

Други период (1968- 1978) је трансформација Економске школе у Школски центар за образовање економских кадрова и кадрова за трговину, угоститељство и туризам, односно Економски образовни центар.

Треће раздобље (1978 – 1988) карактерише интеграција чачанских средњих школа у Центар усмереног образовања и васпитања Чачак, а Економски образовни центар у оквиру сложене организације постаје ООУР друштвених и услужних делатности 4 јули.

Четврто раздобље (1988 – 1998) карактерише крај експерименталне фазе усмереног образовања и враћање на основно опредељење од оснивања установе – Економска школа Чачак.

У петом раздобљу (1998 – 2003) у овој школи наставу похађају економски техничари, финансијски техничари и трговци.

Од 2004. почиње нова епоха увођења нових образовних профила. Од 2004/05. школске године уписана су два огледна одељења финансијког администратора са по 24 ученика. Школске 2012/13. године образовни профил финансијски администратор је променио статус, прешао из огледа у редован профил. У 2005/06. школској години уписано је једно одељење у огледу банкарски службеник. У 2007/08. школској години уписано је једно одељење у огледу – службеник осигурања. Школске 2011/12. године уписано је једно одељење у  огледу комерцијалиста. У школи се ове школске године образује 12 одељења у огледу. Данас у школи има 847 ученика распоређених у 31 одељење.

У Економској школи У Чачку данас образују се ученици у подручју рада економија, право и администрација са четворогодишњим степеном стручне спреме образовних профила: економски техничар, финансијски администратор, банкарски службеник, службеник осигурања и комерцијалиста и у подручју рада трговине, угоститељство и туризам, трећи степен стручне спреме образовни профил трговац.