Следећи линкови одвешће вас до тестова које треба да урадите  на следећи начин:

да отворити следећи фајл  биће потребно да унесете лозинку а то је број речи на Web страни коју добијате од наставника на часу.

први део теста

да отворити следећи фајл  биће потребно да унесете лозинку а то је број  карактера без размака на Web страни коју  добијате од наставника на часу.

други део теста

Оба фајла сачувајте на вашем рачунару, урадите, преименујте у ваше име и презиме и копирајте  путем локалне мреже на рачунар наставника, у фолдер чији назив  добијате од наставника.

И КОНАЧНО ТЕСТОВИ  у марту

Преузмите овај фајл. Да га отворите потребна је лозинка. Унето је име аутора и то је лозинка. Када отворите фајл одговорите на постављена питања, сачувајте под вашим именом и презименом и пребаците на локалну мрежу у РС13 у фолдер тест март.

Први део теста

Преузмите овај фајл. Водите рачуна да изаберете прави одговор од понуђених, ако треба нешто да упишете водите рачуна како треба писати: малим или великим словима. И овај фајл саћувајте под вашим именом и презименом и пребаците у исти фолдер и рачунар као и претходни.

Други део теста

У сваком фајлу имате број бодова и предлог оцена.

ТЕСТ ТРАЈЕ 45 МИНУТА

СРЕЋНО

Савет родитеља

Закон о основама система васпитања и образовања чланом 58. предвиђа формирање Савета родитеља. Савет родитеља је почео са радом од 2002. године када је донет Пословник о раду Савета родитеља Економске школе.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Савет родитеља има следеће надлежности:

- Предлаже представника родитеља деце, односно ученика у орган управљања

- Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

- Учествује у поступку предлагања изборних предмета

- Разматра услове за рад установе

- Учествује у поступку прописивања мера из члана 44. Закона

- Даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању

 

          Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, односно стручним органима школе.

 

Планови рада разредних/ОДЕЉЕЊСКИХ већа

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ПРВОГ РАЗРЕДА

Назив разредног

/одељењског

План рада одељенског већа првог разреда
Руководилац Ален Дакић
Број чланова 7
Месец Активности/ теме Сарадници * Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)
септембар

Формирање одељењског већа, анализа

епидемиолошке

ситуације у школи

Директор школе ШП

Упознавање са

структуром ученика у одељењу, социјална карта ученика

Пп служба ШП

Распоред писмених

задатака, организација берзе књига

Предметни наставници ШП
новембар

Анализа успеха на првом

класификационом периоду

Директор школе

Пп служба Предметни наставници

ШП

Организовање допунске и додатне наставе
Реализација наставног плана и програма
фебруар

Анализа успеха на крају првог полуодишта

Предметни наставници ШП

Реализација фонда

часова редовне наставе Организовање

припремне наставе за такмичење

Пп служба

ШП

Статут

април

Анализа успеха на крају трећег класификационог

периода

Предметни наставници ШП
Реализација допунске наставе, организација излета Пп служба, директор школе ШП


јун

Анализа и процена

успеха одљења на крају другог полугодиштаи

Предметни наставници ШП
август Поправни испити Пп служба ШП
Извештај са полагања поправних испита

ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ДРУГОГ РАЗРЕДА

Назив разредног

/одељењског

ДРУГИ РАЗРЕД
Руководилац Драгана Гајовић
Број чланова СЕДАМ
Месец Активности/ теме Сарадници * Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)
Септембар 1. Формирање ОВ Директор Статут
2.Упознавање са структуром ученика у одељењу Педагог Психолог Статут, ШП

3. Планирање распореда писмених задатака, блок наставе за прво полугодиште 4.Организација наставе у условима пандемије

5. Мере заштите здравља ученика и препоруке за

безбедан повратак у школу током трајања пандемије 6.Планирање Стручно студијског путовања у Грчку

Директор Директор

Директор

ШП

ШП ШП

ШП

Новембар

1. Анализа успеха на првом

класификационом периоду

Педагог, Психолог, Директор Статут, ШП

2. Организовање

додатне и допунске

ШП


наставе
3. Извештај о реализацији наставног плана и програма Статут, ШП
Јануар

1. Анализа успеха и владања ученика на

крају првог полугодишта

Педагог, Психолог, Директор Статут, ШП

2. Извештај о реализацији фонда часова редовне наставе/ ефекти

допунске наставе

Статут
3. Планирање распореда писмених задатака за друго полугодиште ШП
Април 1. Анализа успеха на крају трећег класификационог периода Педагог, Психолог, Директор Статут, ШП

2.Извештај о ефектима реализације

допунске наставе

ШП
3. Анализа реализације блок и практичне наставе Статут, ШП

4. Стручно

студијско путовање у Грчку

Директор ШП
Јун

1. Анализа и процена успеха одељења на крају

другог полугодишта

Педагог, Психолог, Директор Статут, ШП

2. Ажурирање школске

документације

Секретар Статут
Август 1. Планирање припремне наставе и организација поправних испита Помоћници директора ШП
2. Анализа успеха на крају школске године Педагог, Психолог, Директор Статут, ШП


ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

Назив разредног

/одељењског

План рада одељенског већа трећег разреда
Руководилац Јелена Поповић
Број чланова 7
Месец Активности/ теме Сарадници * Позив на документ (ШП;РПШ;Статут)
септембар Формирање одељењског већа Директор школе ШП

Подела ученика на групе (ученика који похађају наставу у

школи и ученика који похађају онлајн наставу)

Одељењски старешина ШП

Распоред писмених

задатака и блок наставе; План уџбеника

Предметни наставници ШП

Упознавање са

структуром ученика у одељењу

ПП служба ШП
новембар

Анализа успеха на првом

класификационом периоду

Директор школе

Пп служба Предметни наставници

ШП

Организовање допунске и додатне наставе
Реализација наставног плана и програма
јануар Анализа успеха на крају првог полуодишта Предметни наставници ШП

Реализација фонда

часова редовне наставе

Пп служба ШП
април

Анализа успеха на крају

трећег класификационог периода

Предметни наставници ШП
Реализација допунске наставе Пп служба ШП
јун

Анализа и процена

успеха одљења на крају другог полугодишта

Предметни наставници ШП
август Поправни испити Пп служба ШП
Анализа успеха на крају школске године
             


ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Назив разредног

/одељењског

План рада одељенског већа четвртог разреда

Руководилац Јасмина Јеремић Ћировић
Број чланова 6
Месец Активности/ теме Сарадници Позив на документ (ШП;РПШ;Стату т)
Септембар 1.Формирање одељењског већа и планирање организације комбиноване наставе 2.Упознавање са структуром ученика у одељењу, социјална карта
 1. Планирање распореда писмених задатака, контролних вежби и блок наставе за прво полугодиште
  1. Планирањеуџбеника
 2. Конкурс за ученичке стипендије

Стручна већа, директир

Педагог/психолог

ШП,Статут ШП,Статут

ШП ШП

Новембар

1.Анализа успеха на првом класификационом периоду 2.Организовање допунске и додатне наставе

3. Извештај о реализација наставног плана и програма

Педагог/психолог, Директор

ШП,Статут ШП

ШП,Статут

Јануар
 1. Анализа успеха на крају првог полуодишта
 2. Извештај о реализација фонда часова редовне наставе/ефекти допунске наставе
 3. Планирање распореда писмених задатака,контролних вежби и блок наставе за друго полугодиште
  1. Припрема учениказа
Педагог/психолог, Директор

ШП,Статут Статут

ШП

ШП

полагање матурских испита ШП
5. Организација припремне
наставе за такмичења
Март
 1. Анализа успеха на крају трећег класификационог периода
 2. Извештај о ефектима реализација допунскенаставе
Педагог/психолог, Директор

ШП,Статут ШП,

ШП,Статут


3.Ажурност вођења евиденције
Мај

1.Припрема полагања матурских испита 2.Припрема за организовање матурске вечери

3.Анализа успеха ученика на крају наставне године

педагог/психолог директор

Педагог/психолог, Директор

ШП,Статут ШП,Статут

Педагог/психолог, Директор

Јун 1.Анализа и процена успеха одељења на матурском испиту Педагог/психолог, Директор ШП,Статут
Август 1.Извештај са полагања поправних испита 2.Анализа успеха на крају школске године

Педагог/психолог, Директор

Педагог/психолог, Директор

ШП,Статут ШП,Статут

План рада Наставничког већа

Наставничко веће ради у седницама. За ову школску годину планиран је следећи програм рада:

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације

Септембар

 1. Презентација Годишњег планарада школе за школску 2020-2021.године
 2. Презентација Извештаја ораду школе у току 2019-2020.године
Презентација Директор Педагог Психолог
Октобар

1. Извештај о стручном студијском

путовању

Излагање Директор

Новембр

 1. Анализа успеха и владања ученика на крају првог класификационог периода
 2. Извештај о реализованим пројектима
  1. Праћење реализацијеГПР
Излагање

Директор

Чланови већа Педагог Психолог

Децембар

1. Послови и задаци у циљу израде полугодишњег Извештаја о раду школе за школску 2020-2021. годину Излагање Наставничко веће

Јануар

 1. Верификација успеха ученика на крају првогполугодишта
 2. Анализа успеха ученика накрају првогполугодишта
  1. Извештај о радушколе
 3. Извештај о плану уписа занаредну школскугодину
  1. Извештај сатакмичења
Излагање Извештај

Директор Педагог Психолог

Чланови већа

Март

1. Верификација успеха ученика на трећем класификационом периоду завршних разреда Излагање Наставничко веће

Април

1. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог

периода

Излагање Психолог
Мај 1. Верификација успеха и владања на крају наставе завршних разреда Извештај Наставничко веће

Јун

 1. Верификација успеха ученика на завршном матурскомиспиту
 2. Послови и задаци у циљу израде Извештаја рада за школску2020-2021.
 3. Верификација успеха и владања ученика на крају другогполугодишта
 4. Верификација успеха на поправним испитима завршнихразреда
 5. Извештај о реализацији ГПР за 2020-2021. иГПР
  1. Календар рада за август2021.
Излагање Извештај

Наставничко веће

Педагог Психолог

Август

1. Послови и задаци у вези са израдом извештаја и ГПР

2. Календар рада за август

3. Верификација успеха ученика завршних разреда у августовском року

4. Анализа успеха и владања на крају текуће школске године

5. Верификација матурских испита у августу за текућу школску годину

6. Подела фонда часова

7. Подела одељенских старешинстава

 

Излагање Извештај Директор Педагог

 

Све седнице Наставничког већа почињу тачком усвајање записника са претходне седнице Наставничког већа, а завршавају се тачком текућа питања.