Послови и задаци секретара

 • Праћење законских и других прописа и указивање на обавезе које проистичу из њих
 • Израда нацрта општих аката Школе.
 • Расписивање конкурса за запослене, пријен документације, члан Конкурсне комисије и израда одлука по конкурсу.
 • Израда уговора о раду, Споразума о преузимању, Решења о упућивању запослених и вођење кадровске евиденције запослених.
 • Израда решења о зарадамазапосленихза Управу за Трезор, решења о 40-то часовној структури радног времена, пуном и непуном радном времену, годишњем одмору, плаћеном и неплаћеном одсуству и др.
 • Попуњавање Статистике.
 • Израда разних дописа.
 • Пријаве и одјава запослених у Централном регистру обавезног социјалног осигурања.
 • Припремање и достављање разних извештаја и података за орган управљања и службе ван Школе.
 • Обављање послова везане за спровоћење Закона о јавним набавкама.
 • Упис ванредних ученика и израда решења о признавању оцена предмета и полагању допунских испита за доквалификацију и преквалификацију.
 • Присуствовање седницама ШО као известилац по појединим тачкама дневног реда и израда одлука донетих од стране ШО.
 • Обављање и других правних послова по налогу директора школе.

Друго полугодиште школске 2020/2021. године почиње у понeдељак 18.01.2021. године.

Настава се реализује према комбинованом моделу.

Непарна смена полази у школу пре подне, а парна поподне. Смене се мењају на сваке две недеље.

Часови у обе смене трају 30 минута, мали одмори по 5 минута, а велики одмор, након другог часа траје 10 минута.

Одељења су фиксирана у учионицама,  у складу са распоредом који је важио у првом полугодишту.

У школу од 18 – 22.01.2021. године  долази Б група ученика. Групе ученика се смењују на недељном нивоу.

Настава Грађанског васпитања и Верске наставе реализује се на даљину.

Подсећамо ученике да поштују све епидемиолошке мере у циљу превенције ширења вирусa COVID 19.

Чачак, 15.01.2021. године

РАСПОРЕД ЗВОНА

школска 2020/2021. година

пре подне                                                                     

                                  - 725                                                                     

1. час                  730 - 800                                  

2. час                   805 - 835                              

3. час                   845   - 915                               

4. час                   920 - 950                              

5.час                    955 – 1025                            

6. час                   1030 – 1100                          

7. час                   1105 – 1135             

 

после подне   

                                      - 1325

1. час                   1330 – 1400

2. час                   1405 – 1435

3. час                   1445 – 1515

4. час                   1520 - 1550

5. час                   1555 - 1625

6. час                   1630 - 1700

7. час                   1705 - 1735