Савет родитеља

Закон о основама система васпитања и образовања чланом 58. предвиђа формирање Савета родитеља. Савет родитеља је почео са радом од 2002. године када је донет Пословник о раду Савета родитеља Економске школе.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Савет родитеља има следеће надлежности:

- Предлаже представника родитеља деце, односно ученика у орган управљања

- Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

- Учествује у поступку предлагања изборних предмета

- Разматра услове за рад установе

- Учествује у поступку прописивања мера из члана 44. Закона

- Даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, односно стручним органима школе.

програм рада савета родитеља

Време реализације

Активност

Носиоци активности

Септембар

-Конституисање Савета

-Извештај о раду школе

-Презентација Годишњег плана рада школе

-Ђачки динар

-извештај о успеху ученика на крају школске године

-извештај о реализованој екскурзији ученика другог разреда

Стручна служба и директор

Новембар/Децембар

-извештај о успеху ученика на крају првог тромесечја

-извештај о реализацији стручно-студијског путовања

Стручна служба и директор

Фебруар

-анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта

-припрема за реализацију екскурзије трећег и излета првог разреда

Стручна служба и директор

Април/Мај

-извештај са екскурзија и излета

-анализа успеха на крају трећег тромесечја

-припрема за матурско вече

-резултати такмичења

-план уписа

Стручна служба и директор

Јун

-извештај о успеху и владању завршних разреда на крају наставне године

Стручна служба и директор