На основу члана 52. до 58. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гл. РС, 72/09, 52/11, 55/13 и 68/15) регулисан је рад Школског одбора.

Школски одбор је орган управљања у школи. Чланове Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови, већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Мандат органа управљања траје четири године. Орган управљања установе чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.

Школски одбор у овој школској години чине:

Представници запослених:

1. Јасмина Јеремић Ћировић (професор економске групе предмета),

2. Раде Видовић (професор економске групе предмета)

3. Горан Шипетић (професор географије)

Представници родитеља:

1. Сања Терзић

2. Дарко Домановић

3. Милорад Пантовић

Представници локалне самоуправе:

1. Тамара Јанковић

2. Лука Војиновић

3. Радош Пауновић

Школски одбор:

1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) расписује конкурс и бира директора;

7) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

8) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

9) одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;

10) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Седницама присуствује и учествује у њиховом раду представник ученичког парламента и представник синдиката школе без права одлучивања

Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.

Време реализације Активности/теме Начин реализације Носиоци реализације
Септембар 1. Извештај о реализацији Годишњег плана рада и усвајање истог Презентација и рад  на седници директор и стручна служба
2. Усвајње Годишњег  плана рада школе Презентација и рад  на седници директор, педагог -психолог
3. Разматра и усваја Извештај о раду школе у претходној школској години Извештај педагог -психолог
4. Разматра и усваја извештај директора школе о реализацији екскурзије ученика другог разреда Извештај Директор
5.Разматра и усваја извештај  о раду директора школе Извештај Директор
6. Усвајање извештаја о успеху и владању ученика на крају претходне школске године Извештај педагог -психолог

Децембар

Јануар

1. Разматра успех ученика на крају првог класификационог периода и предлаже мере за побољшање истог Презентација и рад на седници педагог -психолог
2.Извештај о финансијском пословању у 2015. години Извештај директор и рачуноводство
3. Усвајање Плана набавки за наредну годину Извештај директор
4. Усвајање Плана уписа ученика за наредну школску годину Извештај директор
5. Доношење одлуке о попису за 2015.годину и формирање комисија рад на седници директор
6.Разматра и усваја извештај о раду директора школе Извештај директор

Фебруар

Март

1.Разматра успех ученика на крају  првог полугодишта и предлаже мере за побољшање истог Извештај педагог -психолог
2.Усвајање Финансијског плана  за наредну годину Финансијски  план јединице локалне самоуправе  директор и рачуноводство
3. Усвајање  завршног рачуна и Извештаја о попису Извештај Рачуноводство и директор

Април

Мај

1. Разматра и усваја извештај директора школе о реализацији екскурзије ученика трећег разреда Извештај Директор
2. Разматра успех ученика на крају трећег класификационог периода и предлаже мере за побољшање истог Извештај педагог -психолог
Јун 1. Разматра успех ученика на крају наставне године Извештај Директор, педагог -психолог
2. Разматра и усваја извештај о раду директора школе Извештај директор