На Школском такмичењу из математике, одржаном 20. фебруара 2013. године, учествовало је укупно 46 ученика, и то 25 ученика првог разреда, 7 ученика другог разреда, 9 ученика трећег разреда и 5 ученика четвртог разреда.
У првом разреду прво место је заузела Александра Белошевић I/5, друго место Данка Бајић I/6, а трће место Магдалена Јосиповић I/2.
У другом разреду прво место је заузела Данијела Брковић, друго место Сања Нектаријевић и треће место Силвана Јанковић.
У  трећем разреду прво место је заузела Марија Нешковић III/1, друго место Стефан Радмилац III/1 и треће место Сандра Николић III/6.
У четвртом разреду прво место је заузео Душан Гарабиновић IV/8, друго место Бојана Ранђић IV/2 и треће место Јована Дачевић IV/8.
На Републичко такмичење су се пласирали ученици који су освојили прва места у сва четири разреда.

 

Следећи линкови одвешће вас до тестова које треба да урадите  на следећи начин:

да отворити следећи фајл  биће потребно да унесете лозинку а то је број речи на Web страни коју добијате од наставника на часу.

први део теста

да отворити следећи фајл  биће потребно да унесете лозинку а то је број  карактера без размака на Web страни коју  добијате од наставника на часу.

други део теста

Оба фајла сачувајте на вашем рачунару, урадите, преименујте у ваше име и презиме и копирајте  путем локалне мреже на рачунар наставника, у фолдер чији назив  добијате од наставника.

И КОНАЧНО ТЕСТОВИ  у марту

Преузмите овај фајл. Да га отворите потребна је лозинка. Унето је име аутора и то је лозинка. Када отворите фајл одговорите на постављена питања, сачувајте под вашим именом и презименом и пребаците на локалну мрежу у РС13 у фолдер тест март.

Први део теста

Преузмите овај фајл. Водите рачуна да изаберете прави одговор од понуђених, ако треба нешто да упишете водите рачуна како треба писати: малим или великим словима. И овај фајл саћувајте под вашим именом и презименом и пребаците у исти фолдер и рачунар као и претходни.

Други део теста

У сваком фајлу имате број бодова и предлог оцена.

ТЕСТ ТРАЈЕ 45 МИНУТА

СРЕЋНО

Савет родитеља

Закон о основама система васпитања и образовања чланом 58. предвиђа формирање Савета родитеља. Савет родитеља је почео са радом од 2002. године када је донет Пословник о раду Савета родитеља Економске школе.

Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Савет родитеља има следеће надлежности:

- Предлаже представника родитеља деце, односно ученика у орган управљања

- Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада

- Учествује у поступку предлагања изборних предмета

- Разматра услове за рад установе

- Учествује у поступку прописивања мера из члана 44. Закона

- Даје сагласност на програм и организовање екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује Школском одбору, директору, односно стручним органима школе.

програм рада савета родитеља

Време реализације

Активност

Носиоци активности

Септембар

-Конституисање Савета

-Извештај о раду школе

-Презентација Годишњег плана рада школе

-Ђачки динар

-извештај о успеху ученика на крају школске године

-извештај о реализованој екскурзији ученика другог разреда

Стручна служба и директор

Новембар/Децембар

-извештај о успеху ученика на крају првог тромесечја

-извештај о реализацији стручно-студијског путовања

Стручна служба и директор

Фебруар

-анализа успеха и владања ученика на крају првог полугодишта

-припрема за реализацију екскурзије трећег и излета првог разреда

Стручна служба и директор

Април/Мај

-извештај са екскурзија и излета

-анализа успеха на крају трећег тромесечја

-припрема за матурско вече

-резултати такмичења

-план уписа

Стручна служба и директор

Јун

-извештај о успеху и владању завршних разреда на крају наставне године

Стручна служба и директор

Програм и план Одељењских и разредних већа

Одељењска већа ће на основу својих програма рада настојати да остваре све послове и радне задатке који су везани за успешну реализацију плана и програма, као и оне који су везани за наставне садржаје свих предмета.

Циљеви Задаци одељењских и разредних већа Руководиоци разредних већа

 

 

 

Осигурање квалитета  образовноваспитног рада  у одељењској заједници и разреду

-утврђивање планова рада у редовној настави, слободне активности,

-допунски и додатни рад и друге облике васпитно - образовног рада;

-анализа  остваривања циљева, задатака и садржаја васпитно - образовног рада у настави и другим облицима рада и предлагање мера за њихово унапређење;

-утврђивање распореда писмених задатака;

анализирање и утврђивање успеха ученика на крају класификационих периода као и на крају I иII полугодишта шк.год.

- разматрање владања ученика и предлагање похвала и награда и васпитно-дисциплинских мера;

-организовање професионалне информисаности ученика у оквиру појединих наставних области.

Први разред  

Драгана Гајовић

Мирјана Тимотијевић   

Други разред

Славица Салемовић

Марина Рацковић

Трећи разред     

Јасмина Јеремић-Ћировић  Селаковић Милена

Четврти разред

Гостиљац Снежана

Дакић Ален